สำหรับอาจารย์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพ.ศ.2556(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 108
2 ตัวอย่างหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 247
3 เอกสารการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพ 25 ก.ย. 2560 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 199
4 แบบรายงานผล การดำเนินการหลักสูตร นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 214
5 คู่มือสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 205
6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขางวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 244
7 หนังสือเข้า 716 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 219
8 เอกสารอ้างอิง นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 200
9 ร่างตัวอย่างแบบประเมิน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 196
10 ร่างตัวอย่าง คอศ1 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 248
11 เอกสารประกอบการพัณนาหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาจารย์ นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 251