สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560  ซื้อใบสมัครพร้อมระเบียบการรับสมัคร ได้ที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแต่ละสาขาวิชา