เนื่องจากมีการขยายเวลาให้นักศึกษายื่นคำร้องขอกู้ยืม และขออนุมัติวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า 

***จึงขอเลื่อนกำหนดการบันทึกและพิมพ์สัญญาออกไปก่อนค่ะ***