แจ้งการชำระค่าภาพถ่ายสีรวมหมู่

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 08.00 – 09.00 น. ตามกำหนดการ ให้บัณฑิตรายงานตัว และชำระค่าภาพถ่ายหมู่บัณฑิต

- ภาพถ่ายสีรวมหมู่ทุกสาขาวิชา ขนาด 12 x 24 นิ้ว พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์  กรอบไม้สีทอง 750.- บาท

ภาพถ่ายสีรวมหมู่ทุกสาขาวิชา ขนาด 12 x 24 นิ้ว พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์  กรอบหลุยส์    990.- บาท

(หากสาขาใดมีความประสงค์ภาพถ่ายสีรวมหมู่ เฉพาะสาขาวิชา บัณฑิตสาขานั้นจะต้องชำระค่าภาพถ่ายทุกคน

ในราคาเดียวกันกับภาพถ่ายสีรวมหมู่ทุกสาขาวิชา)