ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป

ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)