ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนืิอ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียน

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ