สถานที่ในการยื่นใบสมัคร


ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ


ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่