สำหรับอาจารย์


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวอย่างหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 529
2 เอกสารการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพ 25 ก.ย. 2560 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 461
3 แบบรายงานผล การดำเนินการหลักสูตร นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 540
4 คู่มือสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 461
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขางวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 527
6 หนังสือเข้า 716 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 569
7 เอกสารอ้างอิง นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 462
8 ร่างตัวอย่างแบบประเมิน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 485
9 ร่างตัวอย่าง คอศ1 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 626
10 เอกสารประกอบการพัณนาหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาจารย์ นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 541