สำหรับอาจารย์


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวอย่างหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 467
2 เอกสารการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพ 25 ก.ย. 2560 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 397
3 แบบรายงานผล การดำเนินการหลักสูตร นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 454
4 คู่มือสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 396
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขางวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 465
6 หนังสือเข้า 716 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 497
7 เอกสารอ้างอิง นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 393
8 ร่างตัวอย่างแบบประเมิน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 416
9 ร่างตัวอย่าง คอศ1 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 562
10 เอกสารประกอบการพัณนาหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาจารย์ นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 469