ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ