สำหรับอาจารย์


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวอย่างหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 1206
2 เอกสารการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพ 25 ก.ย. 2560 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 872
3 แบบรายงานผล การดำเนินการหลักสูตร นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 978
4 คู่มือสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 879
5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขางวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 970
6 หนังสือเข้า 716 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 1022
7 เอกสารอ้างอิง นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 943
8 ร่างตัวอย่างแบบประเมิน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 903
9 ร่างตัวอย่าง คอศ1 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 1132
10 เอกสารประกอบการพัณนาหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาจารย์ นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 1125